Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné jako prodávající vystupuje Jana Valášková, IČ 765 27 646, s místem podnikání Dobrovského 3146, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, provozovatelka e-shopu www.umaminek.cz (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé vystupuje kupující (dále jen „Kupující“).

 

Kupující potvrzením své objednávky (kliknutím) potvrzuje, že před uzavřením smlouvy byl dostatečným způsobem upozorněn na tyto Podmínky, jejichž nedílnou součást tvoří mimo jiné i reklamační podmínky, že se s nimi seznámil a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti či výkonu svého povolání.

 

Podnikatelem je osoba, která vykonává samostatně a na vlastní účet a vlastní odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována i taková osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě i osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se pro účely těchto Podmínek považuje osoba uvedená v předchozí větě tehdy, pokud kupní smlouvu s Prodávajícím uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.

 

Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla pro podnikatele uvedená v těchto Podmínkách a v obecně závazných právních předpisech.

 

 

II. Smlouva

 

1. Objednávka a uzavření smlouvy

Smlouvu Kupující uzavře tak, že přijme návrh Prodávajícího k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím, a to odesláním objednávkového formuláře (kliknutím). Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má možnost zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající (včetně celkové dohodnuté ceny) neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím zadaný e-mail; na vznik kupní smlouvy však tato skutečnost již nemá vliv. Již uzavřenou kupní smlouvu je možné měnit pouze na základě dohody obou stran, nebo z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

 

Kupní smlouvu může s Prodávajícím Kupující uzavřít též telefonicky.

 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně jednoho roku od jejího uzavření, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Ve lhůtě jednoho roku ode dne uzavření kupní smlouvy je smlouva k nahlédnutí Kupujícímu.

 

2. Dodání předmětu koupě

Předmětem kupní smlouvy je závazek Prodávajícího, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

 

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci až do úplného zaplacení kupní ceny Kupujícím.

 

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

 

Prodávající splní svou povinnost odevzdat věc Kupujícímu předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě Kupujícímu.

 

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

 

Termín dodání je závislý na dostupnosti zboží, zvolených platebních podmínkách a podmínkách dodání; v běžných případech je zboží expedováno do 3 pracovních dnů od úhrady kupní ceny v plné výši.

 

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle obecných zvyklostí; není-li takových zvyklostí, pak je zboží zabaleno způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu. Dodá-li Prodávající Kupujícímu větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

 

3. Přechod nebezpečí škody na věci

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na kupujícího odevzdáním věci Kupujícímu, nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě Kupujícímu. To platí i v případě, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

 

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením vlastní povinnosti.

 

Prodlením jedné ze stran smlouvy s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

4. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 

* má věc vlastnosti, které si strany ujednaly;

* se věc hodí k účelu, ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

* je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

* věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li v obecně závazném právním předpise uvedeno jinak. To se však netýká:

 

* u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

* na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

* u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí

Kupujícím; nebo

* vyplývá-li to z povahy věci.

 

Kupující a Prodávající ujednávají, že doba pro uplatnění práv z vadného plnění, pokud jde o použité spotřební zboží, je zkrácena na 12 měsíců.

 

Výše uvedené se nemusí týkat Kupujícího, který je podnikatelem. V případě Kupujícího – podnikatele se uplatní úprava stanovená obecně závaznými právními předpisy.

 

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 

* na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

* na odstranění vady opravou věci;

* na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

* na odstoupení od smlouvy.

 

Kupující sdělí, jaké právo si zvolil, při oznámení vady věci, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

V případě, že si Kupující právo uvedené výše nezvolí včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy, tak jak je popsáno v podkapitole 6. níže.

 

Kupující, který je spotřebitelem, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást či věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat, co chybí, nebo odstranit vadu podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

 

Pokud Prodávající neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Volbu svého práva nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 

7. Další ustanovení o porušení smlouvy

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího věc původně dodanou, a to

včetně případného příslušenství dodaného s věcí.

 

Neoznámil-li Kupující Prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží ode dne, kdy věc dojde do místa určení.

 

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

 

III. Odstoupení od smlouvy

 

1. Odstoupení od smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží Kupujícím.

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel, a to na své náklady.

 

Zboží Kupující spotřebitel vrátí včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, pokud možno nepoškozené, čisté,  včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým byly Kupujícím uhrazeny.

 

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu Kupující - spotřebitel zboží předá, popřípadě než je Prodávajícímu řádně doručeno.

 

2. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

 

To neplatí,

* došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

* použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

* nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

* prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití.

 

 

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Kupující neuhradil v plné výši kupní cenu ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

 

 

IV. Ochrana osobních údajů

 

Veškeré osobní údaje poskytnuté Kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může Prodávající v souladu s obecně závaznými právními předpisy kdykoliv písemně odvolat.

 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších práv k těmto údajům plynoucích ze zákona.

 

 

V. Ceny a podmínky platby

Veškeré ceny uváděné na e-shopu www.umaminek.cz jsou smluvní a aktuální ke dni, kdy Kupující uskuteční objednávku (uzavře kupní smlouvu). Ceny jsou rovněž konečné; to se však netýká případných poplatků za dopravu či dobírku zboží Kupujícímu, stejně jako náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

 

Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vnitřní administrativní chyby systému Prodávajícího. V těchto případech Prodávající Kupujícího o této chybě neprodleně informuje.

 

Celková cena včetně nákladů za případnou dopravu či dobírku bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 

* platba v hotovosti při převzetí zboží;

* platba předem prostřednictvím bankovního převodu;

* platba na dobírku při převzetí zboží.

 

 

VI. Dodací podmínky

 

1. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje tyto způsoby dodání objednaného zboží:

 

* osobní převzetí;

* zaslání prostřednictvím České pošty;

* zaslání prostřednictvím přepravní společnosti DPD.

 

2. Ostatní podmínky

Kupující je povinen bezprostředně po dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu poskytnutém přepravcem.

 

Kupující neprodleně oznámí Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@umaminek.cz, že doručená zásilka byla neúplná nebo poškozená, a přiloží předávací protokol, který sepsal s dopravcem. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího

práva věc reklamovat, avšak v takovém případě nemusí být takováto reklamace vyhodnocena jako rozpor s kupní smlouvou, za nějž nese odpovědnost Prodávající.

 

 

VII. Reklamační podmínky

 

Prodávající nemůže akceptovat reklamaci zboží, pokud

 

* závada nebo poškození zboží vzniklo prokazatelně nesprávným užíváním věci rozporným s návodem k použití, či jiným jednáním Kupujícího rozporným s obvyklým způsobem užití věci či s obecně závaznými právními předpisy;

* Kupující do zboží neoprávněně zasáhl;

* pokud vady či poškození spotřebního zboží vznikly jeho běžným opotřebením v případě, že je reklamace uplatňována po stanovené lhůtě pro jeho použití;

* vady zboží vznikly v důsledku živelných katastrof či jiných běžně neočekávatelných událostí.

 

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby reklamace mohla být řádně vyřízena. Do doby, kdy Kupující neposkytne Prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou pro vyřízení reklamace, lhůta pro vyřízení reklamace neběží.

 

Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající Kupujícímu fakturu se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky.

 

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.

 

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

 

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta; rozhodující je v takovém případě lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

 

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího na adrese uvedené v záhlaví těchto Podmínek.

 

Zásilka musí obsahovat reklamované zboží (a to včetně jeho příslušenství, bylo-li společně se zbožím dodáno; není-li příslušenství přiloženo, má Prodávající právo v případě vrácení peněz snížit vrácenou částku o hodnotu tohoto příslušenství); kopii faktury, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo).

 

Kupující si zároveň zvolí požadovaný způsob vyřízení reklamace.

 

Je-li Kupujícím spotřebitel, Prodávající o reklamaci rozhodne do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. O výsledku reklamace a jejím provedení bude Kupující vyrozuměn telefonicky, popřípadě prostřednictvím e-mailu.

 

Reklamaci včetně odstranění vady zpracuje Prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím.

 

Je-li Kupující podnikatelem, Prodávající rozhodne o reklamaci ve lhůtě 40 dnů ode dne jejího uplatnění. O tomto rozhodnutí bude Kupující - podnikatel informován telefonicky, popřípadě prostřednictvím e-mailu.

 

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl Kupující o vyřízení reklamace informován.

 

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených (nutných) nákladů spojených s uplatněním oprávněné reklamace. O proplacení nákladů reklamace je Kupující oprávněn žádat nejpozději do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Jako účelně vynaložené a nutné náklady na uplatnění reklamace budou uznány takové náklady, které jsou svou výší nejnižší možné pro to, aby zboží bylo řádně a v nezhoršeném stavu dopraveno Prodávajícímu. Za účelně vynaložené a nutné náklady není například možné považovat přepravu zboží automobilem, či různé formy kurýrní nebo expresní přepravy. Pro výpočet účelně vynaložených a nutných nákladů přepravy bude jako základní pomůcka použit sazebník doručovacích služeb vydaný Českou poštou.

 

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od ode, dne kdy byl o jejím vyřízení informován; tato lhůta však nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

 

 

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

 

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí se prokázat platným dokladem totožnosti.

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

 

Záležitosti výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí platným právem České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Případné náklady spojené s adresováním upomínek Kupujícímu či spojené s vymáháním pohledávek Prodávajícího se zavazuje hradit Kupující.

 

Kupní smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce. Pokud by byla kupní smlouva vyhotovena kromě českého jazyka i v jiné jazykové verzi, je rozhodnou kupní smlouva vyhotovená v českém jazyce. To platí i pro případného Kupujícího s trvalým bydlištěm mimo území České republiky, popř. pro Kupujícího, který není občanem České republiky.

 

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 4. 2015 a zrušují a nahrazují všechny všeobecné obchodní podmínky s dřívějším datem.

Podmínky jsou k nahlédnutí v místě podnikání Prodávajícího a na internetové stránce www.umaminek.cz.